En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning
forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række
informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse,
diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler
Lægehuset Herlev Hovedgade som dataansvarlig en række personoplysninger
om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og
journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives,
hvordan Lægehuset Herlev Hovedgade behandler, bruger og videregiver dine
personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægehuset Herlev Hovedgade indsamler
og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang
det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og
  uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
  (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
  scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt
  religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde
  vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse
   og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
   sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
   uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
   distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
   (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
   elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger
direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke
forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af
ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage
formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi
personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse
eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de
modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den
konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine
personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser),
  Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin,
  vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole,
  sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at
  der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved
  indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
  patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for
  den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
  almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens
  artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles,
  behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens
  artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er
  vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
  almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
  bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens
  kap. 9.  
 • Oplysninger
  til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr.
  måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om
  almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer
  på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter
  reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og
  dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske
  patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af
  oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også
  videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine
  personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
  forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
  og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis
behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du
ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,
påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket,
herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og
opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og
efter instruks fra os.Vores databehandlere er p.t.

 • XMO/Compucroup (leverandør til vores journalsystem)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner for visse borgere med kroniske sygdomme)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig,
så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har
dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at
opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.
Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag
eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret,
indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger –
visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,
retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet
oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel
beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne
rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene
rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende
behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Adresseoplysninger på klinikken:
Lægehuset Herlev hovedgade 125,1
2730 Herlev
41941999
www.44941999